Συμφωνία Πλαίσιο 2019 – 2021 και Νέου Συνταξιοδοτικού Σχεδίου για τους Υπαλλήλους του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που υπογράφηκαν στις 2 Δεκεμβρίου 2021

Ανάγνωση Κειμένου Συμφωνίας