Ο Νόμος αναφέρεται σε εργαζόμενους που στα συμβόλαια τους περιλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής φιλοδωρήματος με την αφυπηρέτηση. Περισσότερα.