Περιληπτικά στη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών συζητήθηκαν η/και διευκρινιστήκαν τα πιο κάτω:

 (α) Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018 και Μισθολόγιο για το 2017.

Επαναβεβαιώθηκε η προσήλωση του κράτους και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ΣΕΚ και ΠΕΟ, στις πρόνοιες της συμφωνίας πλαισίου 2015-2018. Από την πλευρά μας κατατέθηκε η διαφωνία μας με τη νομοθετική ρύθμιση του μισθολογίου. Η θέση αυτή επαναλήφθηκε παρά το γεγονός ότι ο Ημιδημόσιος εξαιρείται από τις πρόνοιες του προωθούμενου Νομοσχεδίου για το μισθολόγιο.

Στα πλαίσια του μηχανισμού που προβλέπεται μέσα από τη συμφωνία πλαίσιο για διασύνδεση της μεταβολής του μισθολογίου με το Ονομαστικό ΑΕΠ συζητήθηκε και ζητήθηκε από πλευράς Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και η αποκατάσταση σειράς ωφελημάτων που επιβλήθηκαν λόγω της εφαρμογής του μνημονίου. Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο για το έτος 2017, με βάση και τα αποτελέσματα της Οικονομίας, δικαιολογείται η πλήρης καταβολή των προσαυξήσεων και ο τερματισμός της κλιμακωτής αποκοπής που ισχύει για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το θέμα της συνολικής   κοστολόγησης και του περιθωρίου επαναφοράς ωφελημάτων που απεκόπησαν, παραπέμφθηκε σε περαιτέρω διάλογο σε επόμενες συναντήσεις.

(β) Ταμείο Προνοίας για Νεοεισερχόμενους μόνιμους Υπαλλήλους που προσελήφθησαν μετά τον Οκτώβριο του 2011 και οι οποίοι αποκλείστηκαν από τα επαγγελματικά ταμεία σύνταξης.

Διευκρινίστηκε ότι η απαίτηση μας για σύσταση και λειτουργία ταμείων προνοίας θα πρέπει να δίδει το δικαίωμα οικειοθελούς ένταξης και άλλων εργαζομένων όπως οι αορίστου χρόνου.

Ο υπουργός ενημέρωσε για χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά μεταρρύθμιση ολόκληρου του τομέα λειτουργίας των Ταμείων προνοίας. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στους έξης άξονες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση του τομέα των Ταμείων Προνοίας:

  1. Επανεξέταση του πλαισίου λειτουργίας των Ταμείων Προνοίας που αφορά διαχείριση, διαφάνεια, αξιοπιστία και κάλυψη ως επίσης και επάρκεια επενδυτικής πολιτικής. Ενίσχυση και ενδυνάμωση δηλαδή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των Ταμείων Προνοίας.
  2. Δημιουργία νέας ανεξάρτητης εποπτικής Αρχής, στα πρότυπα άλλων ανεξάρτητων εποπτικών αρχών όπως της Κεφαλαιαγοράς, που θα εποπτεύει Ταμεία Προνοίας, Συντάξεων και Ασφαλιστικές Εταιρείες.
  3. Καταρτισμός Σχεδίου μερικής αποκατάστασης των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας.
  4. Σύσταση και λειτουργία Ταμείου Προνοίας για το Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω θα ξεκινήσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση διεργασία τακτικών επαφών στα πλαίσια της προσπάθειας για την όσο το δυνατό πιο σύντομη κατάληξη.

(γ) Αγορά Υπηρεσιών με αφορμή την παγοποίηση θέσεων για κάλυψη μόνιμων αναγκών.

Διευκρινίστηκε ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία των μερών ότι η παγοποίηση των προσλήψεων δεν νομιμοποιεί κανένα Οργανισμό η Τοπική Αρχή να προχωρεί σε αγορά υπηρεσιών ως υποκατάστατο των παρατηρούμενων ελλείψεων στελέχωσης. Εκεί και όπου υπάρχουν ανάγκες οι Οργανισμοί, θα πρέπει να αποτίνονται με βάση τις νενομισμένες διεργασίες αποπαγοποίσης ή/και έγκρισης πρόσληψης θέσεων.

(δ) Φορολόγηση Κοινωνικών Ταμείων.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα αφορά την αποστολή φορολογίας για το 2009 στους Οργανισμούς η οποία στάληκε αρχές του 2016 και αφορά ωφελήματα που κατά την άποψη του Τμήματος Φορολογίας έπρεπε να συνυπολογίζονται ως μισθός και ως εκ τούτου να φορολογείται. Μετά τις αντιδράσεις φαίνεται ότι οι αναδρομικές φορολογίες που έχουν ήδη αποσταλεί παγοποιούνται. Παραταύτα ο Υπουργός ανέλαβε να μας ενημερώσει για τις τελικές αποφάσεις του Τμήματος Φορολογίας σεβόμενος όπως είπε την ανεξαρτησία του θεσμού. Από πλευράς μας τονίστηκε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή διαφοροποίηση της πρακτικής που ακολουθείται για δεκαετίες έστω και αν αυτή θα ισχύει από τούδε και στο εξής. Τα ταμεία Υγείας και Ευημερίας είναι ωφελήματα που προέρχονται από συλλογικές συμβάσεις και ως εκ τούτου δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί το περιβάλλον μέσα από το οποίο κερδήθηκαν, αφού σε τέτοια περίπτωση θα θεωρείτο κουτσούρεμα των εν λόγω ωφελημάτων.

Από την ΟΗΟ-ΣΕΚ

14.9.2016