1. Ποια είναι η ΟΗΟ;

Η ΟΗΟ είναι Ομοσπονδία Σωματείων/ Συντεχνιών που δραστηριοποιούνται σε όλους τους Ημικρατικούς Οργανισμούς, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συμβούλια Αποχετεύσεων. Είναι μία εκ των επτά (7) Ομοιοεπαγγελματικών Ομοσπονδιών της ΣΕΚ.

 

2. Πως λειτουργεί η ΟΗΟ;

Η ΟΗΟ λειτουργεί ως μια μεγάλη οικογένεια που όλα τα μέλη της (ανεξάρτητα από τον Οργανισμό που εργάζονται) συμπεριφέρονται αλληλέγγυα και υποβοηθητικά στις επιδιώξεις και στους στόχους όλων των Συντεχνιών/ Σωματείων. Το έμπειρο δυναμικό της χρησιμοποιεί την τεράστια κοινωνική επιρροή της Ομοσπονδίας, την δική του εμπειρογνωμοσύνη και διαπραγματεύεται τα εργατικά αιτήματα με δυναμισμό και υπευθυνότητα. Στην ΟΗΟ συναποφασίζουν για όλα τα κοινά προβλήματα και επιδιώξεις όλων των Ημικρατικών Υπαλλήλων.

 

3. Ποιες οι βασικές επιδιώξεις της ΟΗΟ;

Βασική επιδίωξη η συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των μελών και των οικογενειών τους και η ύπαρξη ανθρωπίνων συνθηκών εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς, ελκυστικά ωφελήματα μέσα σε ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον.

 

4. Γιατί να εγγραφεί κάποιος ως μέλος της ΟΗΟ;

Γιατί πρόκειται για μια ακομμάτιστη και οικονομικά ανεξάρτητη Ομοσπονδία που εξυπηρετεί τα μέλη της με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων. Διαθέτει συγχρόνους μηχανισμούς με άρτια καταρτισμένα στελέχη για πληροφόρηση, ενημέρωση και αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων των μελών.

 

5. Πως μπορεί κάποιος να εγγραφεί ως μέλος της ΟΗΟ;

Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος της ΟΗΟ είτε πρέπει να εγγραφεί στην τοπική Συντεχνία του Οργανισμού του που ανήκει στην ΟΗΟ (βλέπε συντεχνίες μέλη της ΟΗΟ) είτε να εγγραφεί σε ένα από τα επαρχιακά Σωματεία της ΣΕΚ που ανήκουν στην ΟΗΟ (βλέπε ΕΕΣΤΑ). Για πρόσθετες πληροφορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας της ΟΗΟ-ΣΕΚ (τηλ 22849652, 22849653).

 

6. Πόση είναι η συνδρομή που πληρώνει το κάθε μέλος της ΟΗΟ;

Το ύψος της συνδρομής που θα πληρώνει το μέλος που εγγράφεται σε Συντεχνία που ανήκει στην ΟΗΟ καθορίζεται από το καταστατικό της ίδιας της Συντεχνίας. Η μηνιαία συνδρομή για όσους εγγράφονται στα επαρχιακά σωματεία της ΣΕΚ (ΕΕΣΤΑ) είναι 1% επί του μηνιαίου μισθού.

 

7. Ποια Τμήματα του Συνδικαλιστικού Κινήματος της ΣΕΚ υποβοηθούν και υποστηρίζουν το έργο της ΟΗΟ;

Η Συνδικαλιστική Σχολή της ΣΕΚ η οποία εκπαιδεύει και καταρτίζει τα μέλη τα στελέχη και τους αξιωματούχους της ΟΗΟ, η εφημερίδα της «Εργατική Φωνή» η οποία μεταφέρει σε εβδομαδιαία βάση τις θέσεις και απόψεις της ΟΗΟ μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες της. Τα Τμήματα Οικονομικών Μελετών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας και Υγείας συμβάλλουν στην επιστημονική τεκμηρίωση όλων των θεμάτων που τίθενται σε κάθε διαπραγμάτευση.

 

8. Ποιες πρόσθετες υπηρεσίες μπορούν τα μέλη να εξασφαλίζουν από την ΟΗΟ;

Την παραχώρηση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης μέσω του παγκύπριου ταμείου υγείας. Το ΣΥΤΙΕΚ (Συνεργατικό Ταμιευτήριο) μπορεί να εξυπηρετήσει όλα τα μέλη της ΟΗΟ με την εξασφάλιση με απλή διαδικασία όλων των ειδών των δανείων με εγγυητές και υποθήκη με ευνοϊκούς όρους. Την χρησιμοποίηση των εξοχικών διαμερισμάτων είτε παραθαλάσσια είτε στις ορεινές περιοχές καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

 

9. Ποιες οι Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις της ΟΗΟ;

Η ΟΗΟ είναι η μόνη Συνδικαλιστική Οργάνωση του Ημιδημόσιου τομέα που είναι ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Δημοσίων Υπηρεσιών (PSI – Public Services International) και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής (EPSU European Public Services Unions) και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών και των αποφάσεων σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα διατηρεί άριστες σχέσεις με Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της Κύπρου, της Ελλάδας και πολλών άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών.

 

10. Με ποια κυρίως θέματα ασχολήθηκε η ΟΗΟ με τους μηχανισμούς της στο πρόσφατο παρελθόν;

Με τη διαφοροποίηση του Φόρου Εισοδήματος, τη βιωσιμότητα Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη Νομοθετική ρύθμιση του δικαιώματος της απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες, του Συμψηφισμού των Συντάξεων, την Επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης, με όλες τις Εναρμονιστικές Νομοθεσίες, την Μερισματική πολιτική της Κυβέρνησης και για τον Εκσυγχρονισμό των Οργανισμών.

 

11. Ποια τα βασικότερα επιτεύγματα της ΟΗΟ από της ιδρύσεως της μέχρι σήμερα;

Καθιέρωσε τη συνομολόγηση των Συλλογικών Συμβάσεων τακτής χρονικής περιόδου καθώς και τη διαβούλευση στις εργασιακές σχέσεις. Θεσμοθέτησε την ΑΤΑ και τις μισθολογικές κλίμακες στους Οργανισμούς. Αξίωσε και πέτυχε τη κανονιστική ρύθμιση των βασικών όρων απασχόλησης όλων των εργαζομένων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου. Δημιούργησε ταμεία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχουν αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ παράλληλα καθιέρωσε τα ταμεία ευημερίας που παρέχουν ποιότητα στη ζωή σε όλους.