⇒'Εντυπο / Εξουσιοδότηση μέλους για απευθείας αποκοπή Συνδρομής απο τον Εργοδότη.


⇒'Εντυπο / Εξουσιοδότηση ωρομίσθιου μέλους για αποκοπή Συνδρομής απο το Γενικό Λογιστηρίο του Κράτους.


Αίτηση Αποκοπής Συνδρομής σε Συντεχνία. Ισχύει για υπαλλήλους, μέλη της ΟΗΟ που έχουν μεταφερθεί στη Δημόσια Υπηρεσία ή εργάζονται σε Οργανισμούς που η πληρωμή της μισθοδοσίας τους γίνεται μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους.