Η εγκύκλιος αναφέρεται στον τρόπο αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπάρχουν επίσης πρόνοιες που αφορούν τη Γονική άδεια, τη μισθοδοτική τοποθέτηση εκτάκτου υπαλλήλου και ωρομίσθιου που διορίζεται σε δημόσια θέση, οδοιπορικά και έξοδα σε περίπτωση προσωρινής μετάθεσης.Περισσότερα.