Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018, που υπογράφηκε στις 4 Ιανουαρίου 2017.  

Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018.

Συμπληρωματική Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018, που υπογράφηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017

Συμπληρωματική Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018