Ο Νόμος 25(Ι)/2014 προβλέπει τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών του ΣΑΠ στο Τμήμα Γεωργίας. Περισσότερα.